top of page

Algemene voorwaarden

 

Touch of Innercalm 


Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, die door Touch of Innercalm worden aangeboden. Bij het boeken van een afspraak wordt automatisch akkoord gegaan met deze voorwaarden.

 

1 Identiteit
1.1. Touch of Innercalm is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88525597 en draagt BTW identificatienummer NL00462155B66.
1.2. Touch of Innercalm is gevestigd aan Houtsnip 55 (6005 KP) Weert.

2. Afspraak maken

2.1. Alle behandelingen en sessies zijn te boeken via het contactformulier op de website,  e-mail, WhatsApp, telefonisch of via Instagram.
2.2. Een afspraak is pas definitief wanneer deze door Touch of Innercalm schriftelijk is bevestigd.

 

3. Annuleren
3.1. Een afspraak annuleren is geen probleem. Dit kan telefonisch of via WhatsApp (+31617659983).
3.2. Wanneer u korter dan 72 uur voor aanvang uw 1- op- 1 behandeling annuleert, dient 50% van het bedrag te worden voldaan, binnen 48 uur zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.
3.3. Wanneer u uw deelname aan een groepsbijeenkomst annuleert, krijgt u tot 14 dagen van te voren, indien vooruitbetaald, uw deelnamebedrag retour met aftrek van reserverings-en administratiekosten á €25,-.
Wanneer u uw
deelname aan een groepsbijeenkomst binnen 14 dagen annuleert dan zal 50% van het bedrag in rekening worden gebracht. Bij afmelding binnen 72 uur zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht of u zorgt zelf voor een vervanger.
3.4. Wanneer u zich hebt aangemeld voor een bijeenkomst of behandeling en u bent zonder berichtgeving afwezig, of bij afmelding op de dag zelf dan wordt deze sessie/bijeenkomst volledig in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
3.5. Touch of Innercalm is zich geoorloofd een 1 op 1 afspraak of groepsbijeenkomst te annuleren, ook binnen 24 uur.
Touch of Innercalm zal, bij een 1 op 1 behandeling, zorg dragen voor het plannen van een nieuwe afspraak.
Bij een groepssessie zal Touch of Innercalm zorgdragen voor een nieuwe datum of u heeft recht op volledige restitutie van het reeds betaalde deelname geld.

4. Betaling

4.1. Betaling van losse behandelingen/ sessies dient plaats te vinden direct na het gebruik van de dienst.
4.2. Betaling bij het aangaan van trajecten dient direct te worden voldaan na de eerste afspraak behorende bij dit traject.

4.3. Betalingsmogelijkheid: contant of via betaalverzoek.
4.4. De prijzen voor de diensten van Touch of Innercalm staan online op www.touchofinnercalm.nl vermeld.

4.5 Betalingen dienen binnen 10 dagen na de afgenomen dienst binnen te zijn bij Touch of Innercalm.
4.6. Bij betalingsachterstand is Touch of Innercalm gerechtigd eventuele verdere behandeling te stoppen totdat voldaan is aan de betalingsverplichting.
4.7 Vanaf het moment de klant in verzuim treedt, is deze verplicht de wettelijke rente bovenop het verschuldigde bedrag te betalen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.8. Indien Touch of Innercalm besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs de gerechtelijke weg te incasseren, is de klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de bijkomende rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. Regels
5.1. Klant is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Touch of Innercalm ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst en de veiligheid te waarborgen. Veiligheid en elkaar met respect behandelen is de basis om volop te genieten van de aangeboden activiteiten en behandelingen.
5.2. Wanneer de veiligheid van Touch of Innercalm in het geding komt, is zij zich geoorloofd de afspraak per direct te stoppen en het contact per direct te verbreken, zonder verdere teruggave van eventuele reeds betaalde gelde en met verplichting van betaling van de afgenomen behandeling.

5.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van de diensten die Touch of Innercalm aanbiedt, geldt een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Touch of Innercalm kan om deze reden niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van de klant over de geleverde diensten. Touch of Inneralm is tevens niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel, materiële schade en eventuele verschrijvingen op de website. Alle behandelingen en deelnames zijn geheel op eigen risico. Deelname is geheel vrijwillig en met volledig eigen verantwoordelijkheid.
5.4. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer.
5.5. De klant dient op tijd voor de afspraak te verschijnen.

 

6. Contra indicaties en richtlijnen.
6.1. Deelname aan BRTT® en/of TRB® is niet mogelijk bij hersenbloeding, psychische klachten zoals schizofrenie, psychose en/of epilepsie of als je daar medicatie voor gebruikt
, bij zwangerschap en wanneer je verslaafd bent aan psychoactieve middelen (zowel soft-als harddrugs.) Bij hartklachten is TRB® niet mogelijk, bij BRTT evt. na overleg. 
6.2. Twee weken voorafgaand aan een sessie BRTT® en/of TRB® is het niet toegestaan om drugs, entheogene/psilocybine middelen te gebruiken.
6.3. Gebruik 72 uur voorafgaand aan de sessie geen medicatie en alcohol.
6.4. Met het boeken van de afspraak gaat klant ermee akkoord op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de richtlijnen benoemd

in 6.2 en 6.3
6.5. Met het boeken van de afspraak bevestigd klant dat de contra indicaties niet op klant van toepassing zijn.
6.6. Klant vult het intakeformulier naar waarheid

 

7. Garantie
Touch of Innercalm geeft geen garantie over de geleverde diensten. Het bereiken van het gewenste resultaat is afhankelijk van het werk van de klant.

 

8. Gezondheid
8.1. De diensten die aangeboden worden door Touch of Innercalm zijn geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling bij een reguliere arts of ziekenhuis. 8.2. Bijzondere medische omstandigheden en medicatiegebruik kunnen van invloed zijn, dus het is van belang dat dit door de klant gemeld wordt.

 

9. Veiligheid
9.1. Touch of Innercalm draagt zorg voor een veilige setting voor zowel klant als Touch of Innercalm zelf.
9.2. Lichamelijk geweld, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zal leiden tot directe beëindiging van de overeenkomst zonder teruggave van reeds betaalde diensten en met betalingsverplichting vanuit klant voor de geboekte dienst.  (zie ook Annuleren)

 

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

bottom of page